Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Spolek rodičů

Spolek rodičů a zaměstnanců OU Kelč, nám. Osvoboditelů 1, Kelč, 756 43, (dále jen spolek) je občanským spolkem rodičů, zákonných zástupců žáků a zaměstnanců OU Kelč.

 1. Spolek spolupracuje se školou i jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi.
 2. Sídlo Spolku rodičů a zaměstnanců OU Kelč je Odborné učiliště Kelč, nám. Osvoboditelů 1, Kelč 756 4.
 3. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

 

I. Činnost a cíle spolku

 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý a sdružuje členy se společným zájmem.
 2. Spolek je založený k podpoře školních a mimoškolních aktivit žáků Odborného učiliště v Kelči.
 3. Spolek se bude podílet na aktivitách směřujících ke zkvalitnění výuky a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

II. Organizace spolku

 1. Spolek je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců, zletilých žáků, zaměstnanců OU Kelč a osob, kteří se zajímají o výchovu a vzdělání žáků a o práci školy.
 2. Příspěvek spolku hradí každý rodič, zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Příspěvek se vybírá jedenkrát ročně, výši na každý rok navrhuje výbor spolku a schvaluje ho členská schůze.
 3. Spolek přijímá i dobrovolné dary.
 4. Výhody spolku platí pro všechny bez rozdílu stejně

Člen má právo:

 • Volit a být volen do výboru spolku
 • Účastnit se jednání členské schůze
 • Předkládat návrhy, podněty, připomínky

Člen je povinen:

 • Dodržovat stanovy spolku
 • Aktivně hájit zájmy spolku, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku a českým právem

5. Členství zaniká

 • Zánikem spolku
 • Při odchodu žáka ze školy
 • Dobrovolným odchodem na základě písemného oznámení

 

III. Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku, a která volí výbor spolku.
 2. Výbor je složený minimálně z pěti členů spolku.
 3. Statutárním orgánem spolku je předseda spolku, kterého volí členská schůze.

 

IV. Hospodaření sdružení

 1. Majetek spolku tvoří členské příspěvky a dary.
 2. Spolek má zřízen vlastní účet a vede samostatné účetnictví.
 3. Se svým finančním majetkem hospodaří spolek samostatně podle rozpočtu, který je schválen členskou schůzí.
 4. Kontrolu hospodaření provádí pověřený člen výboru spolku. S hospodařením jsou členové seznámeni pravidelně jedenkrát ročně na členské schůzi.

 

V. Zánik spolku

Spolek zaniká rozhodnutím členské schůze o dobrovolném rozpuštění nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky a jeho rozpuštění.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem jejich schválení Ministerstvem vnitra České republiky.

 

Výbor Spolku rodičů:
Předseda - Vlastislav Podbřecký
Jednatel - Honešová Pavla
Pokladník - Černochová Zdenka
Člen - Jemelíková Karla
Člen - Ponížilová Alena

 

Dne: 23. 11. 2015

Pavla Honešová, jednatel Spolku rodičů a zaměstnanců OU Kelč