Školská rada 15.10.2019

Přítomní: Ing. Tomková, Stanislav Pivoda, Bc. Martina Schybolová, DiS.

Hosté: Mgr. Ryšková

 

1/ Projednání výroční zprávy 2018/2019

2/ Různé

3/ Diskuze

 

Členové školské rady se seznámili s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2018/2019, jejíž součástí je i zpráva o hospodaření školy

  • Školská rada byla seznámena s koncepčním záměrem rozvoje školy na rok 2020-2023
  • Školská rada byla seznámena se Školním akčním plánem II. a výstupem z analýzy potřeb v rámci projektu P- KAP OP VVV
  • Ředitelka školy informovala o zahájení školního roku (v současné době máme 86, na internátě je ubytováno 39 žáků).
  • Škola je stále zapojena v projektech spolufinancovaných ZK
  • Proběhl sportovně preventivní kurz pro žáky druhého ročníku na Tesáku
  • V květnu ukončen projekt EVVO ,,Strom a člověk“
  • Proběhla oprava věžních hodin za finanční podpory Městského úřadu v Kelči

Paní Schybolová:

  • Informovala o spolupráci města Kelč s obcí Ladce (SK)
  • Dále o spolupráci se školou na Kelečském jarmarku 6.12.2019

 

Školská rada

Schválila výroční zprávu 2018/ 2019
Projednala návrh rozpočtu na rok 2020

 

Zapsala: Ing Hana Tomková, předseda ŠR