ORGANIZACE VÝUKY od 11. ledna do 22. ledna

Příloha č. 1 Příkazu ředitele č. 10/2020 ze dne 28. 12. 2020

 

V návaznosti na Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna 2021 do
22. ledna 2021 zůstává od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 nezměněna organizace výuky na Odborném učilišti Kelč, tj.:

  • Celá výuka všech E-oborů, tj teoretická výuka i odborný výcvik, bude probíhat vzdáleným (distančním) způsobem. Střídání teoretické výuky a odborného výcviku v průběhu týdne zůstává zachováno.
  • Rozvrh teoretické výuky i odborného výcviku bude realizován vzdáleně, tj. bez přítomnosti žáků ve škole prostřednictvím aplikace FACEBOOK nebo TEAMS od 8:00 do 13:00 hodin tak, jak tomu bylo v listopadu 2020.
  • V tuto dobu obdrží žáci v rámci přímých konzultaci jednotlivých vyučujících teoretické i praktické úkoly, které samostatně nebo s jejich dopomocí vyplní a dohodnutých způsobem odevzdají k hodnocení.
  • Vzdálený způsob výuky je pro všechny žáky POVINNÝ a s vyučujícími je nutno se spojit, aby kromě výuky mohlo docházet i k hodnocení. Pokud se spojení nedaří, kontaktuje prosím Mgr. Orlovou nebo Mgr. Slaninu
  • Jsou umožněny individuální konzultace (jeden žáka a jeden vyučující) a o jejich organizaci budou žáci informování prostřednictvím třídních učitelů. Stále platí, že se snažíme přizpůsobit technickým možnostem žáků a umožňujeme konzultace či plnění úkolů i formou telefonu, emailu nebo předáním písemných materiálů.
  • Pro žáky Praktické školy dvouleté je umožněna přímá výuka ve škole a osobní přítomnost v době od 8:00 do 13:00 hodin.
  • Ubytování na internátě školy není umožněno
  • Školní stravování je umožněno žákům, kteří mají povolenu osobní přítomnost ve škole a zaměstnancům školy dle pravidel pro provoz stravovacích služeb, které neslouží veřejnosti

 

Vzhledem k epidemiologické situaci žádáme o spolupráci i zákonné zástupce, protože navzdory situaci je potřeba rozvíjet znalosti i dovednosti našich žáků tak, abychom mohli nejen oznámkovat toto pololetí, ale společně připravili vaše děti do života. Všichni si přejeme, abychom se co nejdříve mohli vrátit k běžné výuce, ale momentálně je to jediná cesta, jak můžeme plnit své povinnosti.

 

 

 

V Kelči 8. 1. 2021                                                                                                  

Mgr. Renata Ryšková v.r.

ředitelka