1. Název

Odborné učiliště Kelč

 

2. Důvod a způsob založení

Právní forma: příspěvková organizace.

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol jsou součástí školy také školní jídelna a internát.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační schéma školy

 

4. Kontaktní spojení

 

5. Případné platby lze poukázat (úhrada ubytování a stravování, finanční dary)

  • úhrada ubytování a stravy: číslo účtu/kód banky: 10006 – 1600104764/0600
  • případné finanční dary: číslo účtu/kód banky: 1600104764/0600

 

6. Identifikační číslo

  • 00843318

 

7. Dokumenty školy

 

8. Výroční zpráva školy

9. Žádosti a informace
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Žádat lze:

  • Ústně – žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti vedení školy, poštou nebo prostřednictvím elektronické komunikace.
  • Mailem – oukelc@oukelc.cz. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování, kterou se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.
  • Písemně – č.p. 1, 756 43 Kelč. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování , není žádostí ve smyslu zákona.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím školy (č.p. 1, 756 43 Kelč), a to buď písemně nebo ústně po předchozí domluvě v úředních hodinách.

 

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa: Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

 

12. Formuláře

  • přihláška ke studiu: MŠMT

 

13. Školská rada

 

14. Harmonogram školního roku 2019/2020

15. Návrh rozpočtu 2020 a návrh rozpočtového výhledu 2021 – 2022

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

2. upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.

16. Partneři školy

  • Český zahrádkářský svaz