1. Název

Odborné učiliště Kelč

 

2. Důvod a způsob založení

Právní forma: příspěvková organizace.

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol jsou součástí školy také školní jídelna a internát.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační schéma školy

 

4. Kontaktní spojení

 

5. Případné platby lze poukázat (úhrada ubytování a stravování, finanční dary)

  • úhrada ubytování a stravy: číslo účtu/kód banky: 10006 – 1600104764/0600
  • případné finanční dary: číslo účtu/kód banky: 1600104764/0600

 

6. Identifikační číslo

  • 00843318

 

7. Dokumenty školy

 

8. Výroční zpráva školy

9. Žádosti a informace
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Žádat lze:

  • Ústně – žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti vedení školy, poštou nebo prostřednictvím elektronické komunikace.
  • Mailem – oukelc@oukelc.cz. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování, kterou se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.
  • Písemně – č.p. 1, 756 43 Kelč. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování , není žádostí ve smyslu zákona.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím školy (č.p. 1, 756 43 Kelč), a to buď písemně nebo ústně po předchozí domluvě v úředních hodinách.

 

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa: Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

 

12. Formuláře

  • přihláška ke studiu: MŠMT

 

13. Školská rada

 

14. Harmonogram školního roku 2019/2020

15. Návrh rozpočtu 2020 a návrh rozpočtového výhledu 2021 – 2022

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

      

16. Partneři školy

  • Český zahrádkářský svaz