Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitelka Odborného učiliště Kelč na základě § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů rozhodla, že do tříd zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 odst. 9 školského zákona, v oborech

23-51-E/01      Strojírenské práce – zaměření Zámečnické práce

41-52-E/01      Zahradnické práce

66-51-E/01      Prodavačské práce

75-41-E/01      Pečovatelské služby

36-67-E/01     Zednické práce

78-62-C/02     Praktická škola dvouletá

                                   

se přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018 nekonají.

 

 

Přihlášení uchazeči budou přijati na základě těchto kritérií:

 

  1. Ukončení povinné školní docházky – klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku ověřena školou na přihlášce, nebo vysvědčení z posledních dvou ročníků.
  2. Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru potvrzena na tiskopise přihlášky.
  3. Vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) o zařazení žáka do třídy, zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 odst. 9 školského zákona.
  4. Pořadí uchazečů 3letých E oborů bude stanoveno:
  1. Na základě vyhodnocení znalostí z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základního vzdělávání i po splnění povinné školní docházky (počet bodů pro stanovení pořadí uchazečů 0 – 40).
  2. Při rovnosti bodů dle výše uvedeného kritéria, bude pořadí stanoveno na základě celkového průměru z posledního ukončeného pololetí základního vzdělávání.
  3. Při nenaplnění stanoveného počtu uchazečů z 9. ročníku základního vzdělávání, budou na další místa zařazeni uchazeči z nižšího než 9. ročníku. Jejich pořadí bude stanoveno na základě vyššího ukončeného ročníku základního vzdělávání. Při shodnosti ročníků se bude pořadí stanovovat dle bodu a) a b).
  4. Při nenaplnění stanoveného počtu uchazeči, kteří ukončují základní vzdělávání ve školním roce 2016/2017, budou na další místa zařazeni ostatní uchazeči s doporučením školského poradenského zařízení. Pořadí těchto uchazečů bude stanoveno dle bodů a) a b).
  1. Do 2letého C oboru budou přijímáni uchazeči se středně těžkým stupněm mentálního postižení nebo s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením na základě doporučení školského poradenského zařízení.
  2. Ke studiu mohou být přijati i občané EU a osoby, které nejsou občany EU, pokud pobývají oprávněně na území ČR (§ 20 zákona 561/2004 Sb.) za stejných podmínek 1. – 5.

 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení

pro školní rok 2017/2018

Kód oboru Obor vzdělání Počet žáků Forma ukončení Délka studia (rok)
41-51-E/01 Zahradnické práce 8 Závěrečná zkouška – výuční list 3
75-41-E/01 Pečovatelské služby 8 Závěrečná zkouška – výuční list 3
23-51-E/01 Strojírenské práce – zaměření Zámečnické práce 8 Závěrečná zkouška – výuční list 3
36-67-E/01 Zednické práce 8 Závěrečná zkouška – výuční list 3
66-51-E/01 Prodavačské práce 14 Závěrečná zkouška – výuční list 3
78-62-C/02 Praktické škola dvouletá 4 Vysvědčení o závěrečné zkoušce 2

 

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

 

První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 se uskuteční v pondělí 24. dubna 2017 v budově Odborného učiliště Kelč, zahájení v 8:00 hodin (bez přijímacích zkoušek). Podmínkou je podání přihlášky do prvního kola přijímacího řízení, nově do 1. března 2017.

Do konce března obdrží uchazeč číslo, pod kterým bude v průběhu přijímacího řízení registrován. Výsledky 1. kola přijímacího řízení s pořadím registračních čísel budou zveřejněny dne 24. 4. 2017 v písemné formě na úřední desce u budovy školy a způsobem umožňující dálkový přístup na www.oukelc.cz

Den zveřejnění výsledků je u přijatých uchazečů dnem oznámení Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Nepřijatým uchazečům bude Rozhodnutí o nepřijetí zasláno.

 

Informace k zápisovým lístkům

 

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče, musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na Odborném učilišti Kelč odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí – oznámení výsledků (tj. do 10. 5. 2017), jinak se vzdává práva být žákem OU Kelč.

Zápisový lístek vydává ZŠ, jejíž žákem uchazeč je. Uchazeči s ukončenou povinnou školní docházkou jej vydá odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚ dle trvalého bydliště žáka.

 

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte elektronicky renata.ryskova@oukelc.cz nebo na telefonních číslech 571 641 321 a 571 641 403.

V Kelči 27. 1. 2017                                                               Mgr. Renata Ryšková

ředitelka