O projektu

plakát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šablony pro SŠ

Odborné učiliště Kelč získalo v rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ“ dotaci na svůj projekt „OU Kelč 35“. Projekt je zaměřen jak na podporu vzdělávání našich žáků, tak na podporu a rozvoj pedagogických pracovníků. Bude realizován ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 prostřednictvím šesti základních šablon, z nichž polovina je zaměřena na vzdělávání pedagogů. Jednotlivé šablony se budou rozjíždět postupně.
Díky jedné z nich byla rozšířena funkce školního kariérového poradce paní Mgr. Jany Cindler. Hlavním posláním školního kariérového poradce je podpora žáků při volbě jejich další pracovní nebo studijní cesty. Paní Cindler se pravidelně setkává nejen s žáky posledních ročníků, ale i s žáky z nižších ročníků, kteří jsou ohroženi předčasným ukončením vzdělávání a řeší s nimi aktuální problémy, které souvisí s touto problematikou. Pomáhá s navazováním kontaktů s potenciálními zaměstnavateli a přípravou dokumentů, které budou potřebovat, jako je například životopis, motivační dopis nebo orientace v nejrůznějších úředních tiskopisech.
Další aktivitou v rámci projektu je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, které je realizováno vychovateli na internátě. Celkem byly vytvořeny čtyři doučovací skupiny a žáci se pravidelně jednou týdně setkávají ve studovně, kde mají možnost procvičit a probrat učivo, kterému neporozuměli nebo doplnit zameškané.
V příštím školním roce přidáme další zajímavé a užitečné aktivity. Jednou s nich je školení pedagogických pracovníků v oblasti osobnostně sociálního rozvoje a v oblasti ICT. První školení bude v rozsahu 16 hodin a druhé v rozsahu 8 hodin. V rámci této dotace využijeme možnosti uhradit pracovníkovi školy studium k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy. Toto vzdělávání je dlouhodobé a časová dotace na tento kurz je 250 hodin.
Na získání nových nápadů, zkušeností a zkvalitnění práce pedagogů je zaměřena další aktivita- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Celkem pět pedagogů navštíví jinou školu, kde se bude moci inspirovat jejich prací a zkušenostmi, a své poznatky pak předají ostatním pracovníkům naší školy.