PLÁN UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ŽSVP a TP VE TŘETÍM ROCE – ŠK.ROCE 2014/2015

Projekt má i nadále ve třetím roce udržitelnosti dva zásadní pokračující cíle; optimální a odpovědný výběr oboru vzdělání dle mentálních a dovednostních předpokladů a zájmů žáka , dále dle dlouhodobých potřeb trhu práce u žáků posledního ročníku partnerských Základních škol praktických, a druhý základní úkol , kterým je usnadnění přechodu absolventů Odborného učiliště Kelč ze systému středního vzdělávání do prvního zaměstnání a jeho přiměřeně dlouhé udržení.

Rámcový celoroční plán udržitelnosti obsahuje následující hlavní činnosti a akce.

Září 
– Zahájení činnosti v rámci jednotlivých aktivit, seznámení žáků a partnerských škol s plánem udržitelnosti ve druhém roce

Říjen
– Zajištění souhlasů zákonných zástupců a zletilých žáků s poradenskou činností v rámci zajištění pracovního místa od pracovníků školy – třídních učitelů

– Zahájení celoroční výuky s využitím projektových materiálů OPVK v odpovídajících předmětech a v odpovídajícím rozsahu bez kolize z RVP a ŠVP.

– Zahájení následného průzkumu o udržení pracovního místa u absolventů školního roku 2013/2014 v rámci aktivity Přípravné kontakty s trhem práce.

Listopad 
– Příprava a realizace Dnů pracovních činností pro vycházející žáky ve šk. roce 2014/2015 partnerských škol a žáky integrované na základních školách

– Exkurze žáků školy k místním zaměstnavatelům

Prosinec  
– První projektový den , beseda z vedoucími kroužku, beseda s pracovníkem Úřadu práce Vsetín, činnost dílčích aktivit programu Hledám práci

Leden 
– Následné besedy k Dnům pracovní činností na partnerských školách za účasti rodičů

– Zhodnocení Dnů pracovních činností, hodnocení Manuálu Dnů pracovních činností

Únor 
– Ukončení následného průzkumu o udržení pracovního místa u absolventů školního roku 2013/2014 v rámci aktivity Přípravné kontakty s trhem práce.

Březen
– Exkurze a návštěvy regionálních zaměstnavatelů

Duben
– Druhý projektový den – Návštěva pracoviště Úřadu práce v regionu

– Dvoudenní exkurze k nadregionálním zaměstnavatelům

Květen
– Ukončení poradenské činnosti vedené k získání a zajištění a udržení pracovního místa u absolventů školního roku 2014/2015 v rámci aktivity Přípravné kontakty s trhem práce

– Třetí – Závěrečný projektový den s vyhodnocením aktivity a dílčích činností

DNY PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ VE 3. ROCE UDRŽITELNOSTI – ŠK.ROCE 2014-2015

Tato aktivita byla realizována v tomto školním roce v rámci návštěv Odborného učiliště Kelč žáky jednotlivých partnerských základních škol praktických. Ve spolupráci s příslušnými výchovnými poradci byli osloveni budoucí účastníci po projektových činností. V rámci této aktivity z řad vycházejících žáků základních škol praktických. Účast partnerských „projektových“ škol jsme rozšířili o partnerské školy z jiných než našeho kraje. Dnů pracovních činností se letos od 4. do 19. listopadu zúčastnilo 50 žáků ze 7 základních škol praktických z Valašského Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm, Bystřice pod Hostýnem, Hranic, Lipníka nad Bečvou, po roční pauze z Nového Jičína a nově z Fulneku. Prostřednictvím Dotazníku profesního zájmu vytvořeného v rámci projektu byl prověřen u žáků zájem o některé z nabízených oborů vzdělání. V rámci akce byly s žáky realizované různé činnosti a aktivity, výroba cvičných základních a doplňkových výrobků a činností, seznámení s pracovními postupy, pracovním prostředím a atmosférou ve všech oborech vzdělání, které naše škola nabízí. Úkoly v zahradnických, pečovatelských, zámečnických, zednických a prodavačských činnostech sklidily u žáků velký ohlas. Součástí akce byla úvodní informativní přednáška zakončená besedou a také prohlídka celého areálu školy. Celá akce tak umožnila žákům se speciálními vzdělávacími potřebami co nejlépe a nejvhodněji si vybrat budoucí povolání. Součástí této aktivity budou dále následné besedy na partnerských Základních školách praktických plánované na přelomu ledna a února 2015. I přes zvýšenou aktivitu celé školy, všech pracovníků, všech pedagogů se nepodařilo zajistit účast žádného integrované žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které je tato projektová akce také určena a bylo pozváním, zdůrazněným v mnoha případech osobní návštěvou, osloveno cca 110 základních škol ze Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje, především ze sousedních okresů.

PRVNÍ PROJEKTOVÝ DEN VE 3. ROCE UDRŽITELNOSTI – ŠK.ROCE 2014-2015

V pondělí dne 3. listopadu 2014 se na naší škole uskutečnil První projektový den v rámci aktivity Hledám práci třetího roku udržitelnosti projektu Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce, ve které je snahou školy a projektu vytvořit u žáků předpoklady k vyhledání a udržení pracovního místa a k vytvoření předpokladů pro bezkolizní chování a jednání u zaměstnavatele a i v běžném každodenním dnešním složitém životě pro naše žáky. Součástí projektového dne byla beseda s pracovnicí Úřadu práce Zlín, pracoviště Vsetín Bc. Markétou Tkadlecovou, která žáky zevrubně seznámila se všemi druhy činnosti a aktivit úřadu práce s možnostmi pomoci uchazečům o práci.   Následovala pracovní beseda s vedoucími dílčích aktivit projektové aktivity č.3 Hledám práci v oblasti v oblasti zajištění a udržení pracovního místa, v oblasti finanční gramotnosti a v oblasti zaměstnaní, podnikaní a v problematice daní. Besedy navázaly na dosavadní využití materiálů projektu Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Besedy pokračovaly na jednotlivých dílčích pracovištích aktivit pod vedením našich učitelek Mgr. Jaroslavy Orlové, Mgr. Jany Cindler a Ing. Renaty Smahlové. Akce se zúčastnila většina žáků vycházejícího ročníku a setkala se z velkým zájmem účastníků.

 

NÁSLEDNÉ BESEDY NA PARTNERSKÝCH ŠKOLÁCH VE 3. ROCE UDRŽITELNOSTI – ŠK.ROCE 2014-2015

Na přelomu měsíce ledna a února 2015 pracovníci naší školy zorganizovali Následné besedy na partnerských školách po realizovaných Dnech pracovních činností v základních školách praktických v Rožnově pod Radhoštěm, Valašském Meziříčí a Bystřici pod Hostýnem a Vsetíně. Programem akce bylo promítání videozáznamu a fotografií ze dnů pracovních činností, beseda nad aktivitami, výrobky a nad nadcházející volbou povolání, volbou oboru vzdělání. Součástí akce byla dále beseda nad danou problematikou s přítomnými rodiči vycházejících žáků na jednotlivých školách. Rodiče se však této akce v počtu 12 zúčastnili pouze v Rožnove p/R. a Bystřici pod Hostýnem a to i přes odpolední termín konání akce. Negativem besed byla malá účast nebo spíše neúčast pozvaných rodičů a zákonných zástupců.

 DRUHÝ PROJEKTOVÝ DEN VE 3. UDRŽITELNOSTI – ŠK.ROCE 2014-2015

V pátek dne 24. dubna 2015 se pro budoucí absolventy v letošním školním roce uskutečnil Druhý projektový den v rámci aktivity Hledám práci třetího roku udržitelnosti projektu Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce, ve které je snahou školy a projektu vytvořit u žáků předpoklady k vyhledání a udržení pracovního místa a k vytvoření předpokladů pro bezkolizní chování a jednání u zaměstnavatele. Součástí projektového dne byla výuka s praktickými ukázkami a příklady činnosti a práce poboček ÚP s důrazem na činnost poradenskou v oblasti spolupráce s absolventy. Součástí byla beseda s  dotazy žáků na různé druhy činnosti a aktivity v dané problematice a dotazy na  možnosti pomoci uchazečům o práci. Akce se zúčastnila většina ze stávajících 36 žáků vycházejícího ročníku a setkala se z velkým zájmem účastníků.

 PŘÍ PRAVNÉ KONTAKTY S TRHEM PRÁCE VE 3.ROCE UDRŽITELNOSTI – ŠK.ROCE  2014-2015

Náplní a plánem aktivity 04 Přípravné kontakty s trhem práce v rámci výše uvedené udržitelnosti projektu byla naplánovaná řada návštěv místních, regionálních a nadregionálních zaměstnavatelů, často z řad partnerů projektu. Cílem aktivity projektu je zprostředkování prvních kontaktů budoucích absolventů školy s trhem práce a pomoc žákům při hledání zaměstnání. Aktivita má dvě základní části, kdy v první části, garantované třídními učiteli Ing. Hanou Tomkovou, Jaroslavou Dočkalovou a Vladimírem Havranem tito pedagogové individuálně poradensky spolupracovali s žáky při různých formách oslovování vytypovaných zaměstnavatelů. V druhé části aktivity jsme ve školním roce 2014/2015 jsme v rámci projektu realizovali celkem 11 návštěv firem. Dvě místní exkurze k partnerům a sedm k regionálním zaměstnavatelům. Plánovaná dvoudenní akce byla s finančních důvodů nahrazena jednodenní akcí. Součástí byla i evaluace výsledků z pohledu žáků a účinnosti aktivity 04 v podobě zaměstnanosti absolventů. Návštěvy u zaměstnavatelů zahrnovaly všech pět oborů vzdělání na naší škole. Navštívili jsme místní firmy ZD Kelečsko a stavební firmu Akord Kelč. V širším regionu jsme navštívili firmy v okrese Přerov, Nový Jičín a v našem okrese. Výběr foto z návštěv přikládáme.

VELKÁ NADREGIONÁLNÍ NÁVŠTĚVA ZAMĚSTNAVATELŮ V RÁMCI AKTIVITY PŘÍ PRAVNÉ KONTAKTY S TRHEM PRÁCE VE 3.ROCE UDRŽITELNOSTI – ŠK.ROCE 2014-2015

Náplní a plánem aktivity 04 Přípravné kontakty s trhem práce v rámci výše uvedené udržitelnosti projektu byla řada návštěv místních, regionálních a nadregionálních zaměstnavatelů. V letošním roce se podařilo za přispění sponzorů a rodičů žáků vycházejících tříd zafinancovat Velkou exkurzi, bohužel v na rozdíl od plánu , pouze jednodenní. Cílem návštěvy se stali dva významní zaměstnavatelé v Moravskoslezském kraji a to Pivovar RADEGAST v Nošovicích a automobilka HYUNDAI také v Nošovicích. Akce se uskutečnila 24. dubna 2015 jako součást 2. Projektového dne v tomto školním roce.

Akce se stala pro většinu žáků nezapomenutelným a ojedinělým zážitkem. Součásti akce ve firmách byla informace o podmínkách zaměstnanosti v obou firmách a improvizovaná bezprostřední beseda s provázejícími pracovníky firem.

ZÁVĚREČNÝ PROJEKTOVÝ DEN VE 3 ROCE UDRŽITELNOSTI – ŠK.ROCE 2014-2015

V pátek dne 29. května 2015 se pro budoucí absolventy ve školním roce 2014/2015 uskutečnil Závěrečný projektový den v rámci aktivity Hledám práci třetího roku udržitelnosti projektu Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce. Základní náplní tohoto projektového dne bylo vyhodnocení celoroční práce v rámci aktivity 03 Hledám práci, ve které se žáci ve spolupráci s pedagogy a vedoucími dílčích aktivit snažili získat co nejvíce informací a dat k získání a udržení zaměstnání po ukončení studia. Součástí projektové dne bylo vyhodnocení celoroční činnosti v rámci udržitelnosti projektu, především při využití materiálů získaných v době trvání projektu a jejich využití v jednotlivých předmětech, především v Občanské výchově. Součástí akce byl také závěrečný evaluační dotazník a vyhodnocení všech aktivit projektu, které cílily na žáky Odborného učiliště v Kelči po celou dobu studia a především ve třetím závěrečném absolventském ročníku. Vedoucími projektu bylo konstatováno splnění všech dílčích cílů ve druhém roce udržitelnosti projektu a žáci se velmi pozitivně, ve své většině, vyjádřili k praktickým a využitelným poznatkům načerpaným v době realizace aktivit.

UDRŽITELNOST PROJEKTU VE TŘETÍM ROCE – ŠK.ROCE 2015/2016

PLÁN UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A TRH PRÁCE VE ČTVRTÉM ROCE – ŠK.ROCE 2015/2016

Projekt má i nadále ve čtvrtém roce udržitelnosti dva zásadní pokračující cíle; optimální a odpovědný výběr oboru vzdělání dle mentálních a dovednostních předpokladů a zájmů žáka , dále dle dlouhodobých potřeb trhu práce u žáků posledního ročníku partnerských Základních škol praktických, a druhý základní úkol , kterým je usnadnění přechodu absolventů Odborného učiliště Kelč ze systému středního vzdělávání do prvního zaměstnání a jeho přiměřeně dlouhé udržení.

Rámcový celoroční plán udržitelnosti obsahuje následující hlavní činnosti a akce.

Září
– zahájení činnosti v rámci jednotlivých aktivit, seznámení žáků a partnerských škol s plánem udržitelnosti ve druhém roce

Říjen
– zajištění souhlasů zákonných zástupců a zletilých žáků s poradenskou činností v rámci zajištění pracovního místa od pracovníků školy – třídních učitelů

– zahájení celoroční výuky s využitím projektových materiálů OPVK v odpovídajících předmětech a v odpovídajícím rozsahu bez kolize z RVP a ŠVP.

– zahájení následného průzkumu o udržení pracovního místa u absolventů školního roku 2014/2015 v rámci aktivity Přípravné kontakty s trhem práce.

Listopad 
– příprava a realizace Dnů pracovních činností pro vycházející žáky ve šk. roce 2014/2015 partnerských škol a žáky integrované na základních školách

– exkurze žáků školy k místním zaměstnavatelům

Prosinec
– první projektový den , beseda z vedoucími kroužku, beseda s pracovníkem Úřadu práce Vsetín, činnost dílčích aktivit programu Hledám práci

Leden
– následné besedy k Dnům pracovní činností na partnerských školách za účasti rodičů

– zhodnocení Dnů pracovních činností, hodnocení Manuálu Dnů pracovních činností

– závěrečná aktualizace Manuálu Dnů pracovní činnosti

Únor 
– ukončení následného průzkumu o udržení pracovního místa u absolventů školního roku 2014/2015 v rámci aktivity Přípravné kontakty s trhem práce.

Březen
– exkurze a návštěvy regionálních zaměstnavatelů

Duben  
– druhý projektový den

– návštěva pracoviště Úřadu práce v regionu

– exkurze k nadregionálním zaměstnavatelům

Květen 
– ukončení poradenské činnosti vedené k získání a zajištění a udržení pracovního místa u absolventů školního roku 2015/2016 v rámci aktivity Přípravné kontakty s trhem práce

– zřetí – Závěrečný projektový den s vyhodnocením aktivity a dílčích činností