PLÁN UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ŽSVP a TP VE DRUHÉM ROCE UDRŽITELNOSTI – ŠK.ROCE 2013-2014

Projekt má i ve druhém roce udržitelnosti dva zásadní pokračující cíle; optimální výběr oboru vzdělání dle mentálních a dovednostních předpokladů a zájmů žáka , dále dle dlouhodobých potřeb trhu práce u žáků posledního ročníku partnerských Základních škol praktických, a usnadnění přechodu absolventů odborného učiliště ze systému středního vzdělávání do prvního zaměstnání a jeho přiměřené udržení.

Rámcový celoroční plán udržitelnosti obsahuje následující stěžejní činnosti a akce.

Září 
– Zahájení činnosti v rámci jednotlivých aktivit, seznámení žáků a partnerských škol s plánem udržitelnosti ve druhém roce

Říjen 
– Zajištění souhlasů zákonných zástupců a zletilých žáků s poradenskou činností v rámci zajištění pracovního místa od pracovníků školy – třídních učitelů

– Zahájení celoroční výuky s využitím projektových materiálů OPVK v odpovídajících předmětech a v odpovídajícím rozsahu bez kolize z RVP a ŠVP.

– Zahájení následného průzkumu o udržení pracovního místa u absolventů školního roku 2012/2013 v rámci aktivity Přípravné kontakty s trhem práce.

Listopad 
– Příprava a realizace Dnů pracovních činností pro vycházející žáky ve šk. roce 2013/2014 partnerských škol a žáky integrované na základních školách

– Exkurze žáků školy k místním zaměstnavatelům

Prosinec 
– První projektový den , beseda z vedoucími kroužku, beseda s pracovníkem Úřadu práce Vsetín, činnost dílčích aktivit programu Hledám práci

Leden      
– Následné besedy k Dnům pracovní činností na partnerských školách za účasti rodičů

– Zhodnocení Dnů pracovních činností, hodnocení Manuálu Dnů pracovních činností

Únor 
– Ukončení následného průzkumu o udržení pracovního místa u absolventů školního roku 2012/2013 v rámci aktivity Přípravné kontakty s trhem práce.

Březen   
– Exkurze a návštěvy regionálních zaměstnavatelů

Duben  
– Druhý projektový den – Návštěva pracoviště Úřadu práce v regionu

– Dvoudenní exkurze k nadregionálním zaměstnavatelům

Květen   
– Ukončení poradenské činnosti vedené k získání a zajištění a udržení pracovního místa u absolventů školního roku 2013/2014 v rámci aktivity Přípravné kontakty s trhem práce

– Třetí – Závěrečný projektový den s vyhodnocením aktivity a dílčích činností

PRVNÍ PROJEKTOVÝ DEN VE 2.DRUHÉM ROCE UDRŽITELNOSTI – ŠK.ROCE 2013-2014

V úterý dne 3. prosince 2013 se na naší škole uskutečnil První projektový den v rámci aktivity Hledám práci druhého roku udržitelnosti projektu Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce, ve které je snahou školy a projektu vytvořit u žáků předpoklady k vyhledání a udržení pracovního místa a k vytvoření předpokladů pro bezkolizní chování a jednání u zaměstnavatele a i v běžném každodenním dnešním složitém životě pro naše žáky. Součástí projektového dne byla beseda s pracovnicí Úřadu práce Zlín, pracoviště Vsetín Bc. Markétou Tkadlecovou, která žáky zevrubně seznámila se všemi druhy činnosti a aktivit úřadu práce s možnostmi pomoci uchazečům o práci.   Následovala beseda s vedoucími dílčích aktivit projektové aktivity č.3 Hledám práci v oblasti v oblasti zajištění a udržení pracovního místa, v oblasti finanční gramotnosti a v oblasti zaměstnaní, podnikaní a v problematice daní. Besedy navázaly na dosavadní využití materiálů OPVK projektu ŽSVP a TP. Besedy pokračovaly na jednotlivých dílčích pracovištích aktivit pod vedením Mgr. Jaroslavy Orlové, Mgr. Jany Cindler a Ing. Renaty Smahlové. Akce se zúčastnila většina žáků vycházejícího ročníku a setkala se z velkým zájmem účastníků.

NÁSLEDNÉ BESEDY NA PARTNERSKÝCH ŠKOLÁCH VE 2.DRUHÉM ROCE UDRŽITELNOSTI – ŠK.ROCE 2013-2014

V průběhu měsíce ledna letošního roku se pracovníci naší školy zúčastnili Následných besed po realizovaných Dnech pracovních činností na partnerských projektových základních školách praktických v Rožnově pod Radhoštěm, Valašském Meziříčí a Bystřici pod Hostýnem. Programem akce bylo promítání ze dnů pracovních činností, beseda nad aktivitami, výrobky a nad prožitým dnem na Odborném učilišti v Kelči. Součástí akce byla dále beseda nad volbou budoucího oboru vzdělání, budoucích povolání. Negativem byla malá účast pozvaných rodičů a zákonných zástupců.

DRUHÝ PROJEKTOVÝ DEN – NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE VE 2.DRUHÉM ROCE UDRŽITELNOSTI – ŠK.ROCE 2013-2014

V úterý dne 6. května 2014 se pro budoucí absolventy v letošním školním roce uskutečnil Druhý projektový den v rámci aktivity Hledám práci druhého roku udržitelnosti projektu Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce, ve které je snahou školy a projektu vytvořit u žáků předpoklady k vyhledání a udržení pracovního místa a k vytvoření předpokladů pro bezkolizní chování a jednání u zaměstnavatele. Součástí výjezdního projektového dne byla návštěva Úřadu práce Vsetín s praktickými ukázkami a příklady činnosti a práce jednotlivých poboček ÚP s důrazem na činnost poradenskou v oblasti spolupráce s absolventy. Součástí byla beseda s pracovníky úřadu práce Zlín, pracoviště Vsetín, s dotazy žáků na různé druhy činnosti a aktivity úřadu práce, a dotazy na  možnosti pomoci uchazečům o práci. Akce se zúčastnila většina ze 40 žáků vycházejícího ročníku a setkala se z velkým zájmem účastníků.

PŘÍPRAVNÉ KONTAKTY S TRHEM PRÁCE VE 2.DRUHÉM ROCE UDRŽITELNOSTI – ŠK.ROCE 2013-2014

Náplní a plánem aktivity 04 Přípravné kontakty s trhem práce v rámci výše uvedené udržitelnosti projektu byla naplánovaná jedna dvoudenní a uskutečněné jednodenní, případně několikahodinové exkurze u místních, regionálních i nadregionálních zaměstnavatelů a partnerů projektu a zprostředkování prvních kontaktů budoucích absolventů školy s trhem práce a pomoc žákům při hledání zaměstnání. Ve školním roce 2013/2014 jsme v rámci projektu realizovali tři místní exkurze k partnerům a osmi regionálním zaměstnavatelům. Dvoudenní akce se pro nezajištění finančních prostředků ze strany žáků bohužel neuskutečnila. Součástí byla i evaluace výsledků z pohledu žáků a účinnosti aktivity 04 v podobě zaměstnanosti absolventů. Návštěvy u zaměstnavatelů zahrnovaly všech pět oborů vzdělání na naší škole. V zahradnickém oboru byla nejlépe hodnocena návštěva firmy Florcentrum Olomouc předního regionálního pěstitele květin, v pečovatelském oboru návštěva Domova se zvláštním režimem Jabloňová Diakonie ČCE Vsetín, u zednického oboru návštěva místního zaměstnavatele firmy Akord Kelč a v zámečnickém oboru návštěva firmy Kovar Léskovec, která byla v roce 2013 vyhlášena firmou roku Zlínského kraje. Výběr foto z návštěv přikládáme.

ZÁVĚREČNÝ PROJEKTOVÝ DEN VE 2.DRUHÉM ROCE UDRŽITELNOSTI – ŠK.ROCE 2013-2014

V pátek dne 30. května 2014 se pro budoucí absolventy ve školním roce 2013/2014 uskutečnil Závěrečný projektový den v rámci aktivity Hledám práci druhého roku udržitelnosti projektu Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce. Základní náplní tohoto projektového dne bylo vyhodnocení celoroční práce v rámci aktivity 03 Hledám práci, ve které se žáci ve spolupráci s pedagogy a vedoucími dílčích aktivit snažili získat co nejvíce informací a dat k získání a udržení zaměstnání po ukončení studia. Součástí projektové dne bylo vyhodnocení celoroční činnosti především při využití materiálů získaných v době trvání projektu a jejich využití v jednotlivých předmětech, především v Občanské výchově. Součástí akce byl také závěrečný evaluační dotazník a vyhodnocení všech aktivit projektu, které cílily na žáky Odborného učiliště v Kelči po celou dobu studia a především ve třetím závěrečném absolventském ročníku. Vedoucími projektu bylo konstatováno splnění všech dílčích cílů ve druhém roce udržitelnosti projektu a žáci se velmi pozitivně, ve své většině, vyjádřili k praktickým a využitelným poznatkům načerpaným v době realizace aktivit.