Celkové hodnocení prvního roku udržitelnosti projektu Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce za šk. rok 2012/2013.

 

 

Projekt má i v době udržitelnosti dva zásadní cíle; optimální výběr oboru vzdělání dle mentálních, dovednostních předpokladů a zájmů žáka v závislosti na dlouhodobých potřebách trhu práce, a usnadnění přechodu absolventa odborného učiliště ze systému počátečního vzdělávání do prvního zaměstnání.

Cílovými skupinami využívajícími všechna opatření budou i nadále, v době udržitelnosti projektu, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ze základních škol Zlínského kraje, především Vsetínského okresu a žáci Odborného učiliště Kelč. První cílovou skupinou jsou žáci ze základních škol praktických a žáci integrovaní na základních školách okresu Vsetín. Druhou cílovou skupinou jsou žáci posledního ročníku Odborného učiliště Kelč, kteří vstupují na pracovní trh.  Počty žáků v době udržitelnosti projektu se snižují, v porovnání s plánovanými výstupy projektu. Ke snížení počtu dochází ne vlastní vinou realizátora projektu. Hlavní změnou, která ovlivnila tento stav, je demografický vývoj, snižování počtu středoškolské populace, snižování počtu žáků na Základních praktických školách a v neposlední řadě legislativní bariery naši speciální střední školy pro přijímání žáků. Základní potřebou cílových skupin zůstává i nadále zodpovědná volba budoucího povolání, úspěšné působení ve zvoleném oboru v době studia a po jeho ukončení, volba správných životních hodnot a celkové společenské orientace. Nezanedbatelnou potřebou skupin je i příprava na komunikaci s budoucím zaměstnavatelem a úřadem práce, která bývá u této skupiny žáků obtížná. Všechny výše uvedené potřeby budou v době udržitelnosti projektu řešeny obdobně jako v době realizace projektu s využitím projektových materiálů, vybavení, poznatků a zkušeností.

Projekt měl v době realizace čtyři základní aktivity.

První aktivitou byl ManuálDnů pracovních činnosti, včetně jeho oborových částí. Tento dokument byl všestranným průvodcem aktivitou 02 Dny pracovních činností při realizaci projektu. V době trvání projektu byl průběžně vyhodnocován a aktualizován. Součástí projektové činnosti bylo závěrečné vyhodnocování tohoto dokumentu a jeho aktualizace pro dobu Udržitelnosti projektu. V době Udržitelnosti projektu bude, následně po realizovaných Dnech pracovních činností, manuál vyhodnocován a aktualizován. Aktualizace manuálu bude zaměřena na trvalé vylepšování výstupů udržitelnosti projektu, vzhledem k cílové skupině a v návaznosti na posun finančních možností školy. U vlastního dokumentu, vzhledem k jeho charakteristice a obsahu nepředpokládáme podstatnější úpravy a zásadní zásahy. Tato aktivita v době udržitelnosti bude vždy navazovat na uskutečněné dny pracovních činností.

Druhou aktivitou byly v době realizace projektu Dny pracovních činností. Tato aktivita bude realizována v období udržitelnosti projektu především v rámci návštěv Odborného učiliště Kelč žáky jednotlivých partnerských základních škol praktických. Ve spolupráci s příslušnými výchovnými poradci budou vytipováni z řad vycházejících žáků budoucí účastníci do oborových činností v rámci této aktivity. Předpokládáme 100% účast žáků partnerských Základních škol praktických. Prostřednictvím Dotazníku profesního zájmu vytvořeného v rámci projektu bude vyvolán u žáků zájem o některé z nabízených oborů vzdělání. Vzhledem k časové náročnosti činností v jednotlivých oborech, předpokládáme realizaci ve 3, max. 4 oborech, o něž bude v daném kolektivu žáků největší zájem. V rámci projektu již byly naplánovány a ověřeny tzv. doplňkové úkoly či pracovní činnosti, jejichž materiální a organizační zajištění nám umožňuje realizaci i bez výraznější finanční náročnosti. Popisy a pracovní postupy jednotlivých úkolů v zahradnických, pečovatelských, zámečnických, zednických a prodavačských pracích jsou součástí dílčích částí. Věříme, že i když už si žáci neodnesou stejnou paletu výrobků jako v době realizace projektu, budou si moci prakticky vyzkoušet činnosti charakterizující jednotlivé obory a získají konkrétnější představu o daném oboru vzdělání. Spolu s teoretickým výkladem tak umožníme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami co nejlépe a nejvhodněji si vybrat budoucí povolání. Součástí této aktivity budou dále následné besedy na partnerských Základních školách praktických. V letošním školním roce se tato aktivita neuskutečnila v plném rozsahu, neboť žáci devátých tříd partnerských základních škol se zúčastnili Dnů pracovních činností jako žáci osmých tříd v době trvání projektu. Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnily pouze následné besedy na všech čtyřech partnerských školách v Bystřici pod Hostýnem, Rožnově, Valašském Meziříčí a Vsetíně. Součástí besed bylo promítání materiálů z Dnů pracovních činností a pomoc žákům partnerských škol s výběrem vhodného oboru vzdělání a tím i budoucího zaměstnání.

Třetí projektovou aktivitou ve školním roce 2012/2013 plně realizovanou v rámci udržitelnosti projektu byl Kroužek –  Hledám práci realizovaný v rámci výše uvedeného projektu, který byl v době udržitelnosti nahrazen větším počtem jednorázových akcí, mezi které patřila například beseda s pracovníky úřadu práce a následná beseda s pedagogy Odborného učiliště na jednotlivá témata, pravidelné zařazování projektových materiálů do odpovídajících hodin, především občanské výchovy a řady dalších, včetně hodin třídního učitele. Tyto projektové aktivity předložily žákům informace, které mohou využít pro další jak osobní, tak profesní život. Závěrečný projektový den, který se uskutečnil dne 30. dubna 2013, byl rozdělen na tři části realizované na třech pracovištích s tématy Finanční gramotnosti, Zaměstnaní a Daňového systému. Projektové dny se uskutečnily ve škole, v prostorách které byly náležitě připraveny s využitím techniky získané v rámci projektu.

Vyvrcholením závěrečného projektového dne byla návštěva Městského úřadu v Kelči a seznámení s jednotlivými pracovišti městského úřadu se zaměřením na problematiku práce úřadu ve směru k nezaměstnaným, zájemcům o zaměstnání a práce s absolventy škol a mladými lidmi obecně. Konkrétně jsme se seznámili s prací na úseku matriky, s možnostmi a nabídkou Czek pointu, a s celkovou organizaci úřadu. Za možnost návštěvy děkujeme všem pracovnicím Městského úřadu v Kelči a především panu starostovi Ing. Karlu Davidovi. Návštěva obecního úřadu nahradila plánovanou a z finančních důvodu nerealizovanou návštěvu pracoviště Úřadu práce Vsetín.  Celkově lze říci, že při ukončení tohoto závěrečného projektového dne převládal u žáků dobrý pocit z informací, které jim byly v jeho průběhu předloženy a mohli si prostřednictvím pracovních listů získané informace ověřit a procvičit. Velmi úspěšně byla účastníky projektového dne vnímána návštěva Městského úřadu v Kelči, což dokreslují fotografie z akce.

Čtvrtou aktivitou byly Přípravné kontakty s trhem práce

Náplní aktivity 04 ve školním roce 2012/2013 byly jednodenní a krátkodobé několikahodinové exkurze u regionálních i nadregionálních zaměstnavatelů a partnerů projektu se zprostředkováním prvních kontaktů budoucích absolventů školy s trhem práce. Tato poradenská činnost byla realizovaná prostřednictvím pracovníků školy, především třídních učitelů. V nástavbové části aktivity se v tomto roce s finančních důvodů nepodařila zorganizovat vícedenní exkurze. Nosnou částí aktivity bylo dále navázání kontaktů na konkrétní potencionální zaměstnavatele absolventů tohoto školního roku. Součástí hodnocení bude i evaluace výsledků z pohledu žáků a účinnosti aktivity 04 v podobě zaměstnanosti absolventů. Garanti části aktivity směrem k zaměstnavatelům jsou a budou třídní učitelé. V průběhu školního roku budou žáci komunikovat prostřednictvím třídních učitelů, případně i rodičů s potencionálními zaměstnavateli. Zkreslující hodnotou v rámci tohoto vyhodnocení je velký počet smluv na kratší časovou dobu, brigádnických a na dobu určitou, a dále vysoké procento žáků pokračujících v dalším studiu.

Celkově je možno výsledky prvního roku udržitelnosti projektu hodnotit velmi kladně, a to jak ze strany pracovníků školy, tak, a to především, z řad partnerů a žáků obou cílových skupin.

 

 

 

 

Foto z prosincových besed na partnerských školách a z přípravných kontaktů se zaměstnavateli.

 

 

Závěrečný projektový den aktivity Hledám práci – součást udržitelnosti projektu Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce v prvním roce

 

 

Kroužek –  HLEDÁM PRÁCI realizovaný v rámci výše uvedeného projektu, byl v době udržitelnosti nahrazen větším počtem jednorázových akcí, mezi které patřila například beseda s pracovníky úřadu práce, beseda s pedagogy Odborného učiliště na jednotlivá témata a pravidelné zařazování projektových materiálů do odpovídajících hodin, především občanské výchovy a řady dalších, včetně hodin třídního učitele. Tyto projektové aktivity předložily žákům informace, které mohou využít pro další jak osobní, tak profesní život. Závěrečný projektový den, který se uskutečnil dne 30. dubna 2013, byl rozdělen na tři části realizované na třech odborných pracovištích ve škole, které byly náležitě připraveny s využitím techniky získané v rámci projektu.

První celek byl zaměřen na PROBLEMATIKU ZAMĚSTNÁNI. Jeho náplní byla témata týkající se vyplňování tiskopisů pro úřad práce, příprava na přijímací pohovor, vyhledávání volných pracovních míst, psaní životopisu a motivačního dopisu. Řešila se také problematika nezaměstnanosti.

Druhý tématický celek nazvaný FINANČNÍ GRAMOTNOST žáky zaujal, protože otázku financí řeší každodenně. Zajímají se také o problematiku bank. Někteří žáci mají již své osobní účty, a proto se v této problematice již orientují. Nové byly pro ně informace týkající se internetového bankovnictví. Velký důraz byl kladen na hospodaření finančními prostředky v rodině. Získané informace žáci vnímají, protože jsou velmi aktuální i pro jejich soukromý život.

Třetí celek, který je zaměřen na problematiku DANÍ  A  DAŇOVÉHO SYSTÉMU byl žáky hodnocen mnohem měně pozitivně než předchozí kapitoly. Je to z důvodu větší náročnosti a obsáhlosti nových informací. Část žáků, především ti, kteří plánují pracovat v zaměstnaneckém poměru, informace o daních přijímala velmi vlažně s malým zájmem. Na druhé straně byla však skupina žáků, kteří uvažují i o možnosti podnikání, o možnosti práce na Živnostenský list.

Ve všech blocích se projevil problém se slabou počítačovou gramotností obzvláště při vyhledávání informací. Z toho vyplynula potřeba tuto situaci řešit v dalším období.

Ukončení posledního bloku tohoto projektového dne bylo ve dvou etapách. První etapa vyhodnocení dne proběhla za účasti všech tří projektových pracovnic školy Ing. Renaty Smahlové, Mgr. Jany Cindler a Mgr. Jaroslavy Orlové, která vyhodnotila jednotlivé části projektové aktivity Hledám práci.

Vyvrcholením závěru projektového dne byla návštěva Městského úřadu v Kelči a seznámení s jednotlivými pracovišti městského úřadu se zaměřením na problematiku práce úřadu ve směru k nezaměstnaným, zájemcům o zaměstnání a ve směru práce s absolventy škol a mladými lidmi obecně. Konkrétně jsme se seznámili s prací na úseku matriky, s možnostmi a nabídkou Czek pointu a s celkovou organizací úřadu. Za možnost návštěvy děkujeme všem pracovnicím Městského úřadu v Kelči a především panu starostovi Ing. Karlu Davidovi. Návštěva obecního úřadu nahradila plánovanou a z finančních důvodu nerealizovanou návštěvu pracoviště Úřadu práce Vsetín.  Celkově lze říci, že při ukončení tohoto závěrečného projektového dne převládal u žáků dobrý pocit z informací, které jim byly v jeho průběhu předloženy a které si mohli prostřednictvím pracovních listů ověřit a procvičit. Velmi úspěšně byla účastníky projektového dne vnímána návštěva Městského úřadu v Kelči, což dokreslují i fotografie z akce.