Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

Ředitelka Odborného učiliště Kelč na základě § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů rozhodla, že v oborech

23-51-E/01      Strojírenské práce – zaměření Zámečnické práce

41-52-E/01      Zahradnické práce

66-51-E/01      Prodavačské práce

75-41-E/01      Pečovatelské služby

36-67-E/01     Zednické práce

78-62-C/02     Praktická škola dvouletá

                                  

se přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 nekonají.

 

 

Přihlášení uchazeči budou přijati na základě těchto kritérií:

 

  1. Podání přihlášky do prvního kola přijímacího řízení, do 15. března 2015
  2. Ukončená povinná školní docházka
  3. Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru potvrzena na tiskopise přihlášky
  4. Písemné doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) o zařazení žáka do školy, zřízené pro žáky se zdravotním postižením
  5. Do konce března obdrží uchazeč číslo, pod kterým bude v průběhu přijímacího řízení evidován
  6. Pořadí uchazečů 3letých E oborů bude stanoveno:

a)      Na základě vyhodnocení znalostí vyjádřených na vysvědčeních z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základního vzdělávání i po splnění povinné školní docházky (počet bodů pro stanovení pořadí uchazečů 0 – 40).

b)      Při rovnosti bodů dle výše uvedeného kritéria, bude pořadí stanoveno dle celkového průměru z posledního ukončeného pololetí základního vzdělávání.

c)      Při nenaplnění stanoveného počtu uchazečů z 9. ročníku základního vzdělávání, kteří byli zařazeni do režimu speciálního vzdělávání, budou na další místa zařazeni uchazeči z nižšího než 9. ročníku. Jejich pořadí bude stanoveno na základě vyššího ukončeného ročníku základního vzdělávání. Při shodnosti ročníků se bude pořadí stanovovat dle bodu a) a b).

d)     Při nenaplnění stanoveného počtu uchazečů ze základního vzdělávání, kteří byli zařazeni do režimu speciálního vzdělávání a kteří ho ukončují ve školním roce 2014/2015, budou na další místa zařazeni ostatní uchazeči s doporučením školského poradenského zařízení. Pořadí těchto uchazečů bude stanoveno dle bodů a) a b).

  1. Do 2letého C oboru budou přijímáni uchazeči se středně těžkým stupněm mentálního postižení nebo s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením na základě doporučení školského poradenského zařízení.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení

pro školní rok 2015/2016

Skupina oborů Obory vzdělání: Počet žáků
E 41-52-E/01 Zahradnické práce 8
  75-41-E/01 Pečovatelské služby 8
  23-51-E/01 Strojírenské práce – zaměření

Zámečnické práce

8
                             3 36-67-E/01   Zednické práce 8
  66-51-E/01 Prodavačské práce 14
C 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 4

 

 

 

První kolo přijímacího řízení

První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 se uskuteční ve středu 22. dubna 2015 v budově Odborného učiliště Kelč, zahájení v 8:00 hodin (bez přijímacích zkoušek).

Výsledky 1. kola přijímacího řízení s pořadím registračních čísel budou zveřejněny dne 22. 4. 2015 v písemné formě na budově školy a způsobem umožňující dálkový přístup na www.oukelc.cz

Den zveřejnění výsledků je u přijatých uchazečů dnem oznámení Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Nepřijatým uchazečům bude Rozhodnutí o nepřijetí zasláno.

 

Informace k zápisovým lístkům

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na Odborném učilišti Kelč odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí – oznámení výsledků (tj. do 7. 5. 2015), jinak se vzdává práva být žákem OU Kelč.

 

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte elektronicky renata.ryskov@oukelc.cz nebo na telefonních číslech 571 641 321 a 571 641 403.

 

V Kelči 16. 1. 2015                                                               Mgr. Renata Ryšková

ředitelka