Školská rada Odborného učiliště Kelč 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonný zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel – Zlínský kraj, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá volební řád. Funkční období členů školské rady je tři roky a zasedá nejméně dvakrát ročně.

Současná Školská rada, která pracuje při Odborném učilišti Kelč, získala svůj mandát v lednu 2015 a je tvořena třemi členy zvolenými:

 • za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilým žákům  – pan Stanislav Pivoda
 • za pedagogické pracovníky OU Kelč                                    – Ing. Hana Tomková
 • za zřizovatele Zlínský kraj                                                      – Bc. Martina Schybolová, DiS.

 

 

Školská rada 15. 10. 2019

Přítomní: Ing. Tomková, Stanislav Pivoda, Bc. Martina Schybolová, DiS.

Hosté: Mgr. Ryšková

 

1/ Projednání výroční zprávy 2018/ 2019

2/ Různé

3/ Diskuze

 

 1. Členové školské rady se seznámili s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2018/2019, jejíž součástí je i zpráva o hospodaření školy
 2. – Školská rada byla seznámena s koncepčním záměrem rozvoje školy na rok 2020-2023

– Školská rada byla seznámena se Školním akčním plánem II. a výstupem z analýzy potřeb v rámci projektu P- KAP OP VVV

– Ředitelka školy informovala o zahájení školního roku (v současné době máme 86, na internátě je ubytováno 39 žáků).

– Škola je stále zapojena v projektech spolufinancovaných ZK

– Proběhl sportovně preventivní kurz pro žáky druhého ročníku na Tesáku

– V květnu ukončen projekt EVVO ,,Strom a člověk“

– Proběhla oprava věžních hodin za finanční podpory Městského úřadu v Kelči

 1. Paní Schybolová:

–  informovala o spolupráci města Kelč s obcí Ladce (SK)

– Dále o spolupráci se školou na Kelečském jarmarku 6.12.2019

Školská rada

 • Schválila výroční zprávu 2018/ 2019
 • Projednala návrh rozpočtu na rok 2020

Zapsala: Ing Hana Tomková                                             Předseda ŠR

                                                                                              Ing. Hana Tomková

ZÁPIS z jednání Školské rady 14. 2. 2019

 

Přítomní: Ing. Tomková, Stanislav Pivoda, Bc. Martina Schybolová DiS.

Hosté: Mgr. Ryšková

Program:      1/ Projednání inspekční zprávy České školní inspekce

                        2/ Různé

 

1/ Ředitelka školy seznámila členy školské rady s výsledkem kontroly České školní inspekce:

 • Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů
 • Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a hodnocení jejich souladu s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy
 • Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání žáků a poskytování školních služeb v oblastech vymezených úkoly Plánu hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

Výsledky:

Hodnocení podmínek vzdělávání:

 • Systém školy se opíral o kvalitně a jasně formulovanou a reálně stanovenou strategii školy, stanovené cíle a priority se daří naplňovat
 • Kontrola výchovně vzdělávacího procesu byla důsledná a systematická, účinným nástrojem byla hospitační činnost
 • Žáci byli vzděláváni podle ŠVP
 • Škola se úspěšně zapojila do projektů spolufinancovaných Zlínským krajem, které přispěly k upevňování pracovních návyků žáků a k prevenci rizikového chování
 • Škola vhodnou formou informovala o vzdělávací nabídce, podmínkách studia, organizaci přijímacího řízení a kritériích přijetí
 • Pro zvýšení odborného vzdělávání v oblasti praktického vyučování, škola cíleně a smysluplně spolupracovala s profesně zaměřenými partnery

Hodnocení průběhu a vzdělávání:

 • Rovnost příležitostí ke vzdělávání žáků škola zabezpečovala v souladu s jejich speciálními potřebami s využitím podpůrných opatření zahrnujících možnost využití asistenta pedagoga, úpravy délky studia i pracovního prostředí a možnost vzdělávání podle IVP
 • Průběh vzdělávání byl sledován ve všech vyučovaných oborech, v hodinách ČJ, OBV, ICT, MA byly hodiny připraveny a promyšleny, vzdělávací cíle konkrétní, odpovídaly možnostem žáků, v tělesné výchově byli žáci velmi dobře motivováni k pohybové činnosti a byla ze strany vyučujícího zdůrazňována potřeba pohybu
 • V odborných předmětech byla využita frontální výuka a samostatná práce žáků, byly použity názorné pomůcky, didaktická technika
 • Pro zjišťování výsledků vzdělávání žáků škola účelně využívala funkčně nastavené hodnotící nástroje

Závěry inspekční zprávy:

Vývoj školy – zvýšení míry odborné kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, zkvalitnění materiálních podmínek pro podporu informační gramotnosti, zvýšení úrovně v oblasti řízení školy, zkvalitnění spolupráce s profesně zaměřenými partnery.

Doporučení pro zlepšení činnosti školy – Pokračovat v nastaveném systému vzájemných hospitací mezi jednotlivými členy pedagogického sboru.

 

2/ Různé

Bc. Schybolová

 • informovala o Kelečském jarmarku – Spolek včelařů z Kelče oslavuje 120 výročí, letošní stezka by mohla vést zámeckým parkem, kde budou vystaveny řezy včelím úlem.

Mgr. Ryšková

 • pozvala na tvůrčí košíkářskou dílnu 21. 2. 2019, která se koná v rámci projektu ,,Strom a člověk“.
 • informovala o Zámeckém vázání, které se bude konat 4. 4. 2019 a v letošním roce bude s mezinárodní účastí škol ze Slovenska a Maďarska.
 • Další informace se týkala opravy věžních hodin, které potřebují komplexní údržbu a chceme požádat o příspěvek na opravu městský úřad v Kelči.

 

Zapsala:          Ing. Hana Tomková                                         

                        Předseda ŠR