Školská rada Odborného učiliště Kelč 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonný zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel – Zlínský kraj, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá volební řád. Funkční období členů školské rady je tři roky a zasedá nejméně dvakrát ročně.

Současná Školská rada, která pracuje při Odborném učilišti Kelč, získala svůj mandát v lednu 2015 a je tvořena třemi členy zvolenými:

  • za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilým žákům  – pan Stanislav Pivoda
  • za pedagogické pracovníky OU Kelč                                    – Ing. Hana Tomková
  • za zřizovatele Zlínský kraj                                                      – Bc. Martina Schybolová, DiS.

 

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

PRVNÍ ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady

Školská rada 30. 8. 2017

Přítomní: Ing. Tomková, Stanislav Pivoda, Bc. Martina Schybolová, DiS.
Hosté: Mgr. Ryšková

1/ Změna školního řádu
– Změna kázeňských opatření
– Pravidla omlouvání
– Zákaz vpouštění cizích osob do školy na čip
– Stravování na čip
2/ Změna internátního řádu
3/ Úpravy ŠVP- změny pouze v charakteristice
4/ Změna sídla školy od 1.9.2017
5/ Kontrolní zpráva z ČŠI ze ZZ- nebyly shledány žádné nedostatky
6/ Zrušena jedna třída praktické školy
Jeden učitel propuštěn

Školská rada schválila školní řád a internátní řád, byla seznámena s dodatky ŠVP a se zprávou České školní inspekce.

 

Školská rada 13. 10. 2017

Přítomní: Ing. Tomková, Stanislav Pivoda, Bc. Martina Schybolová, DiS.
Hosté: Mgr. Ryšková

1/ Členové rady se seznámili s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2016/ 2017, jejíž součástí je i zpráva o hospodaření škol
2/ Ředitelka školy informovala o zahájení školního roku
3/ Informace o počtech žáků ve škole a počtech ubytovaných žáků
4/ Ředitelka školy seznámila s výsledky veřejnoprávní kontroly projektu ,,Poznej a chraň“
5/ Informace o preventivně turistickém kurzu Tesák
6/ Informace o personálních změnách, odchod J. Hermanové

Školská rada
– Schválila výroční zprávu 2016/ 2017
– Projednala návrh rozpočtu na rok 2018

Volby do školské rady ze dne 24.11.2017

 

Zápis ze dne 31. října 2014

z volby kandidátů do Školské rady při   O d b o r n é m   u č i l i š t i   K e l č

Volby probíhaly ve dvou termínech: a to dne 30. a 31. října 2014

Průběh zdokumentovaný v zápisech jednotlivých voleb

Do školské rady byli zvoleni tito zástupci:

  1. Ing.Hana Tomková, 753 56 Opatovice, Zahradní 220
  2. Karla Jemelíková, 753 53 Všechovice 242

Návrh na zastoupení čl. jmenovaného zřizovatelem:

  1. Bc. Martina Schybolová DiS.,756 43 Kelč 510

Dokumenty týkající se voleb do Školské rady byly zapečetěny a uschovány

v ředitelně školy.

Za správnost:

Ing. Vlastimil Orel

Ing. František Školař

Jana Havranová