Zápis ze dne 31. října 2014

z volby kandidátů do Školské rady při   O d b o r n é m   u č i l i š t i   K e l č

Volby probíhaly ve dvou termínech: a to dne 30. a 31. října 2014

Průběh zdokumentovaný v zápisech jednotlivých voleb

Do školské rady byli zvoleni tito zástupci:

 1. Ing.Hana Tomková, 753 56 Opatovice, Zahradní 220
 2. Karla Jemelíková, 753 53 Všechovice 242

Návrh na zastoupení čl. jmenovaného zřizovatelem:

 1. Bc. Martina Schybolová DiS.,756 43 Kelč 510

Dokumenty týkající se voleb do Školské rady byly zapečetěny a uschovány

v ředitelně školy.

Za správnost:

Ing. Vlastimil Orel

Ing. František Školař

Jana Havranová

 

Usnesení z členské schůze RS při OU v Kelči ze dne 22.11.2013

 • Členská schůze schvaluje:
 1. Nového člena do výboru RS – paní Navrátilovou
 1. Zprávu o hospodaření s finančními prostředky za uplynulý školní rok 2012/2013 k 22.11.2013
 1. Návrh finančního rozpočtu RS na školní rok 2013/2014
 1. Členský příspěvek pro školní rok 2013/2014 ve výši 100 Kč na žáka
 • Členská schůze bere na vědomí:
 1. 1.      Zprávu ředitelky školy Mgr. Renaty Ryškové
 1. 2.      Zprávu revizní komise
 1. 3.      Zprávu p..Zdenky Černochové o Minimálním preventivním programu na OU

Usnesení bylo jednohlasně přijato.

V Kelči dne 22.11.2013
 • Usnesení se schůze konané dne 23. 11. 2012

Členská schůze schvaluje:

 1. Nové členy do výboru RS – paní Závorkovou Jaroslavu, paní Urbánkovou Lucii a pana Kroupu Josefa, z těchto členů nového člena do revizní komise – paní Urbánkovou Lucii a Závorkovou Jaroslavu, a předsedu celého RS pana Kroupu Josefa
 2. Zprávu o hospodaření s finančními prostředky za uplynulý školní rok 2011/2012 k 23.11.2012
 3. Návrh finančního rozpočtu RS na školní rok 2012/2013
 4. Členský příspěvek pro školní rok 2012/2013 ve výši 100 Kč na žáka

Členská schůze bere na vědomí:

 1. Zprávu ředitelky školy Mgr. Renaty Ryškové
 2. Zprávu revizní komise
 3. Zprávu p. Zdenky Černochové o minimálním preventivním programu na OU

zapsala Pavla Honešová- jednatel RS