Stanovy Spolku rodičů a zaměstnanců OU Kelč,

nám. Osvoboditelů 1, 756 43 Kelč

 

Spolek rodičů a zaměstnanců OU Kelč, nám. Osvoboditelů 1, Kelč, 756 43, (dále jen spolek) je občanským spolkem rodičů, zákonných zástupců žáků a zaměstnanců OU Kelč.

1. Spolek spolupracuje se školou i jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi.

2. Sídlo Spolku rodičů a zaměstnanců OU Kelč je Odborné učiliště Kelč, nám. Osvoboditelů 1, Kelč 756 4.

3. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

 

I. Činnost a cíle spolku

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý a sdružuje členy se společným zájmem.

2. Spolek je založený k podpoře školních a mimoškolních aktivit žáků Odborného učiliště v Kelči.

3. Spolek se bude podílet na aktivitách směřujících ke zkvalitnění výuky a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

II. Organizace spolku

1. Spolek je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců, zletilých žáků, zaměstnanců OU Kelč a osob, kteří se zajímají o výchovu a vzdělání žáků a o práci školy.

2. Příspěvek spolku hradí každý rodič, zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Příspěvek se vybírá jedenkrát ročně, výši na každý rok navrhuje výbor spolku a schvaluje ho členská schůze.

3. Spolek přijímá i dobrovolné dary.

4. Výhody spolku platí pro všechny bez rozdílu stejně

 

Člen má právo:

 

o Volit a být volen do výboru spolku

o Účastnit se jednání členské schůze

o Předkládat návrhy, podněty, připomínky

Člen je povinen:

o Dodržovat stanovy spolku

o Aktivně hájit zájmy spolku, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku a českým právem

 

5. Členství zaniká

o Zánikem spolku

o Při odchodu žáka ze školy

o Dobrovolným odchodem na základě písemného oznámení

 

III. Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří všichni členové

spolku, a která volí výbor spolku.

2. Výbor je složený minimálně z pěti členů spolku.

3. Statutárním orgánem spolku je předseda spolku, kterého volí členská schůze.

 

IV. Hospodaření sdružení

1. Majetek spolku tvoří členské příspěvky a dary.

2. Spolek má zřízen vlastní účet a vede samostatné účetnictví.

3. Se svým finančním majetkem hospodaří spolek samostatně podle rozpočtu, který je schválen členskou schůzí.

4. Kontrolu hospodaření provádí pověřený člen výboru spolku. S hospodařením jsou členové seznámeni pravidelně jedenkrát ročně na členské schůzi.

 

V. Zánik spolku

Spolek zaniká rozhodnutím členské schůze o dobrovolném rozpuštění nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky a jeho rozpuštění.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem jejich schválení Ministerstvem vnitra České republiky.

Výbor Spolku rodičů
Předseda – Vlastislav Podbřecký
Jednatel – Honešová Pavla
Pokladník – Černochová Zdenka
Člen – Jemelíková Karla
Člen – Ponížilová Alena

Dne:  23. 11. 2015

Pavla Honešová

jednatel Spolku rodičů a zaměstnanců OU Kelč