Na základě § 4 vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, informuji žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení žáků ve středním vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy,
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má žák pro takové vzdělávání podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při aktivitách konaných ve škol v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
  3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu

Ustanovení § 69 odst. 5 školského zákona stanovuje, že pokud není možné žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do konce června.

Uzavření hodnocení za druhé pololetí

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití výše uvedených pravidel, pak je nutné v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku.

V případě, že by žák byl v řádném nebo opravném termínu hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše ze 2 povinných předmětů, musí mít možnost vykonat opravnou zkoušku dle § 69
odst. 7 školského zákona, a to nejpozději do konce příslušného školního roku termínu stanoveném ředitelem školy. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.

Hodnocení žáků konajících závěrečnou zkoušku

Žáci posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku, se nebudou hodnotit stupněm „neprospěl(a)“ nebo slovem „nehodnocen(a)“.  Zákon č. 135/2020 Sb. připouští k závěrečné zkoušce všechny žáky.

                                                                                  Mgr. Renata Ryšková v.r.
ředitelka